leetcode46. 全排列

更新时间:2020-03-20 10:16:34点击次数:946次
给定一个没有重复数字的序列,返回其所有可能的全排列。

示例:

输入: [1,2,3]
输出:
[
  [1,2,3],
  [1,3,2],
  [2,1,3],
  [2,3,1],
  [3,1,2],
  [3,2,1]
]

思路:搜索回溯经典题

class Solution {
    int[] visited;//标记数组
    List<List<Integer>> res = new ArrayList<>();//答案
    public List<List<Integer>> permute(int[] nums) {
        visited = new int[nums.length];
        backtrack(nums, new ArrayList<Integer>());
        return res;
    }
 
    private void backtrack(int[] nums, ArrayList<Integer> tmp) {
        if (tmp.size() == nums.length) {
            res.add(new ArrayList<>(tmp));
            return;
        }
        for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
            if (visited[i] == 1) continue;
            visited[i] = 1;
            tmp.add(nums[i]);
            backtrack(nums, tmp);
            visited[i] = 0;
            tmp.remove(tmp.size() - 1);
        }
    }
}
 

本站文章版权归原作者及原出处所有 。内容为作者个人观点, 并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站是一个个人学习交流的平台,网站上部分文章为转载,并不用于任何商业目的,我们已经尽可能的对作者和来源进行了通告,但是能力有限或疏忽,造成漏登,请及时联系我们,我们将根据著作权人的要求,立即更正或者删除有关内容。本站拥有对此声明的最终解释权。

  • 项目经理 点击这里给我发消息
  • 项目经理 点击这里给我发消息
  • 项目经理 点击这里给我发消息
  • 项目经理 点击这里给我发消息